Results
Your score for this show is points.

318 people played this show

Most Picked Songs
1. #41 
2. Grey Street 
3. Break Free 
4. Jimi Thing 
5. Brick House 
6. Dancing Nancies 
7. Madman's Eyes 
8. It Could Happen 
9. Ants Marching 
10. Warehouse 

Top Openers Picked
1. #41 
2. Virginia In The Rain 
3. Pig 
4. Granny 
5. Big Eyed Fish 
6. American Baby Intro 
7. Best of What's Around 
8. Seek Up 
9. Tripping Billies 
10. Bismarck 

Setlist Game Results


Dave Matthews Band
July 26, 2023
The Amphitheater at the Wharf, Orange Beach, AL

Rank Name Points # Songs
Over
Songs
Picked
Spots
Picked
Opener Closer
#1 KateAnderson 40 -2 10 5 No No
#2 alaska737 38 -2 11 3 No Yes
#3 Prlafferty90 34 -1 13 2 No No
#4 aefalkow 32 -3 10 3 No No
#5 jhitman19 32 -2 8 3 No Yes
#6 nb5656 32 -2 10 2 No Yes
#7 Sniper15 32 -1 12 1 No Yes
#8 dmb2713 32 -1 12 1 No Yes
#9 Sven87 30 -2 9 3 No No
#10 NatesMarching 30 -1 9 3 No No
#11 BreakFree#41 30 -3 11 2 No No
#12 Casc1776 30 -2 11 2 No No
#13 fonzie5888 30 -2 13 1 No No
#14 ajluck1 30 -3 11 1 No Yes
#15 saxman210 28 -2 8 3 No No
#16 magnumdan 28 -3 10 2 No No
#17 jfraggos 28 0 8 2 No Yes
#18 Pal3124 28 -2 10 1 Yes No
#19 Bmaietta 28 -1 10 1 No Yes
#20 crazypeople36 28 -2 12 0 No Yes
#21 DaWarehouse418 28 -2 12 0 No Yes
#22 dmart 26 -2 7 3 No No
#23 MikeDrew 26 -2 9 2 No No
#24 dmbspots 26 -2 9 2 No No
#25 hillong 26 -2 9 2 No No
#26 Dmblover69 26 -1 9 2 No No
#27 jdkyanks 26 -1 7 2 Yes No
#28 ElijahSoRight72 26 -3 11 1 No No
#29 johnentropia 26 -3 11 1 No No
#30 leroi41moore 26 -2 9 1 No Yes
#31 briancote 26 -1 9 1 No Yes
#32 vacrimson 26 0 9 1 No Yes
#33 camcar333 26 0 13 0 No No
#34 dpduke5173 26 -2 11 0 No Yes
#35 Nexx 26 -2 11 0 No Yes
#36 Bernie41 26 -2 11 0 No Yes
#37 JmoneyDMB 26 -2 11 0 No Yes
#38 kevinmavs 24 -2 8 2 No No
#39 augz23 24 -2 8 2 No No
#40 marasovi 24 -3 10 1 No No
#41 maddoc75 24 -2 10 1 No No
#42 mesee 24 -2 10 1 No No
#43 Brianmace14 24 -2 10 1 No No
#44 Ryno DMB 24 -2 10 1 No No
#45 MiniFlynny34 24 -2 10 1 No No
#46 UrsadonDMB 24 -2 10 1 No No
#47 JarrodOV 24 -2 8 1 No Yes
#48 SPAC88DMB 24 -2 12 0 No No
#49 thestoneraven 24 -2 12 0 No No
#50 CrushLive 24 -3 10 0 No Yes
#51 TheFeds 24 -3 10 0 No Yes
#52 kmbean 24 -2 10 0 No Yes
#53 Zanderjim12 24 -2 10 0 No Yes
#54 Crash1983 24 -2 10 0 No Yes
#55 USeekUpNEmotion 24 -2 10 0 No Yes
#56 uwband51 24 -2 10 0 No Yes
#57 icechips32 24 -1 10 0 No Yes
#58 TSTJL40 22 -3 7 2 No No
#59 capalboj 22 -2 7 2 No No
#60 c-more 22 -2 9 1 No No
#61 oafomatic 22 -2 9 1 No No
#62 Jconrad 22 -2 9 1 No No
#63 Patricklegro 22 -2 9 1 No No
#64 bshaw177 22 0 9 1 No No
#65 Cakin128 22 -2 7 1 No Yes
#66 nymo24 22 -2 7 1 No Yes
#67 dmbfan100 22 -3 11 0 No No
#68 moneyball41 22 -3 11 0 No No
#69 finsfan365 22 -2 11 0 No No
#70 jmitch831 22 -2 11 0 No No
#71 TDarrow66 22 -2 11 0 No No
#72 megsjaco 22 -2 11 0 No No
#73 Erica 22 0 11 0 No No
#74 laststopdmb 22 -3 9 0 No Yes
#75 fromthebottom 22 -3 9 0 No Yes
#76 Heidi Loo 22 -2 9 0 No Yes
#77 DMBarbella41 22 -2 9 0 No Yes
#78 drummr855 22 -2 9 0 No Yes
#79 olivierlepine 22 -2 9 0 No Yes
#80 mcstasia 22 -1 9 0 No Yes
#81 Melwescol12 20 -2 6 2 No No
#82 kevin74 20 -3 8 1 No No
#83 mitty 20 -3 8 1 No No
#84 Number_36 20 -3 8 1 No No
#85 TRthegame53 20 -3 8 1 No No
#86 Trybicki7 20 -2 8 1 No No
#87 SoRight2step 20 -2 8 1 No No
#88 Nate_parady 20 -2 8 1 No No
#89 Blakeha 20 -2 8 1 No No
#90 SpencerTiff 20 -2 8 1 No No
#91 BMcCraner#36 20 -1 8 1 No No
#92 dkremzier 20 0 8 1 No No
#93 BowlingProdigy 20 -1 6 1 No Yes
#94 Duckgoose99 20 -3 10 0 No No
#95 markk 20 -3 10 0 No No
#96 arizza11 20 -3 10 0 No No
#97 DeadheaderDMB 20 -3 10 0 No No
#98 Larrybriggs71 20 -3 10 0 No No
#99 Roush149 20 -2 10 0 No No
#100 jyeng 20 -2 10 0 No No
#101 CrazyEZ41 20 -2 10 0 No No
#102 fishtender90 20 -2 10 0 No No
#103 wurster 20 -2 10 0 No No
#104 Pringles 20 -2 10 0 No No
#105 zrose2426 20 -1 10 0 No No
#106 theo1539 20 -1 10 0 No No
#107 Kmc62009 20 0 10 0 No No
#108 BrewCrew15 20 -3 8 0 No Yes
#109 timos25 20 -3 8 0 No Yes
#110 Granny2741 20 -2 8 0 No Yes
#111 fillup 20 -2 8 0 No Yes
#112 jju6979 20 -2 8 0 No Yes
#113 #4100 20 -2 8 0 No Yes
#114 Nacho220 20 -2 8 0 No Yes
#115 pwrpuffgrrl36 18 -4 7 1 No No
#116 Jake C 18 -3 7 1 No No
#117 Busyb2007 18 -3 7 1 No No
#118 SabiLLD 18 -3 7 1 No No
#119 butter1880 18 -2 7 1 No No
#120 jtrdmb4140 18 -2 7 1 No No
#121 Zeus41 18 -2 7 1 No No
#122 Trippingrey02 18 -2 7 1 No No
#123 chrisjw28 18 -2 7 1 No No
#124 Bartz21 18 -2 7 1 No No
#125 Bigler41385 18 -2 7 1 No No
#126 thehoss 18 -3 9 0 No No
#127 poppewter 18 -3 9 0 No No
#128 pmag78 18 -3 9 0 No No
#129 R&RGreatness 18 -2 9 0 No No
#130 PineKnob91 18 -2 9 0 No No
#131 sonicbooth77 18 -2 9 0 No No
#132 Barnstormer 18 -2 9 0 No No
#133 tim.ryan 18 -2 9 0 No No
#134 k_land 18 -2 9 0 No No
#135 PandoThePanda 18 -2 9 0 No No
#136 dmbdixiechkn41 18 -2 9 0 No No
#137 shaqfu19 18 -2 9 0 No No
#138 coasty163 18 -2 9 0 No No
#139 sohanigt 18 -2 9 0 No No
#140 MFishe17 18 -2 9 0 No No
#141 MikeBattaglino 18 -2 9 0 No No
#142 Sasa41 18 -1 9 0 No No
#143 matt@ants 18 -1 9 0 No No
#144 jmwyatt15 18 -1 9 0 No No
#145 JLEagles 18 -1 9 0 No No
#146 yanks13142 18 -1 9 0 No No
#147 Greeneyes2011 18 -1 9 0 No No
#148 rfc_08 18 -1 9 0 No No
#149 deannad 18 -1 9 0 No No
#150 lalkb48 18 -1 9 0 No No
#151 chefman503 18 0 9 0 No No
#152 leaglette 18 0 9 0 No No
#153 scottseifer 18 -3 7 0 No Yes
#154 flames_theman 18 -3 7 0 No Yes
#155 Ashpav01 18 -2 7 0 No Yes
#156 meagangonewild 18 -2 7 0 No Yes
#157 Omgitsb0b 18 -2 7 0 No Yes
#158 iujj012 18 -2 7 0 No Yes
#159 hbktonyb 18 -2 7 0 No Yes
#160 nick_mongelli 18 -2 7 0 No Yes
#161 K3nTaKa0s 18 -2 7 0 No Yes
#162 Grafixjess 16 -3 6 1 No No
#163 Liznims23 16 -3 6 1 No No
#164 Kgraus86 16 -3 6 1 No No
#165 Gheery 16 -2 6 1 No No
#166 matrwrig1992 16 -2 6 1 No No
#167 Matt_Az_Phx_41 16 -2 6 1 No No
#168 drrnow 16 -2 6 1 No No
#169 mrshankly 16 -2 6 1 No No
#170 Scott1272 16 -2 6 1 No No
#171 Clark Griswold 16 -3 8 0 No No
#172 macgeorge 16 -3 8 0 No No
#173 JayPee 16 -3 8 0 No No
#174 DanceAway12 16 -3 8 0 No No
#175 rblankenship24 16 -3 8 0 No No
#176 Rsf1965 16 -3 8 0 No No
#177 cjobes 16 -3 8 0 No No
#178 dmbcriggidy 16 -3 8 0 No No
#179 Halloween4041 16 -2 8 0 No No
#180 YNK4127 16 -2 8 0 No No
#181 TROJANDMBFAN 16 -2 8 0 No No
#182 EtherOr 16 -2 8 0 No No
#183 Fireze 16 -2 8 0 No No
#184 ilona_rs67 16 -2 8 0 No No
#185 JRDMB23 16 -2 8 0 No No
#186 Jimmyhaws 16 -2 8 0 No No
#187 kumail 16 -2 8 0 No No
#188 Wschacht 16 -2 8 0 No No
#189 DrumBeatsLoud 16 -2 8 0 No No
#190 Hurricanemike50 16 -1 8 0 No No
#191 Jrcurtin 16 -1 8 0 No No
#192 agr749 16 -1 8 0 No No
#193 Bushhog51 16 0 8 0 No No
#194 tripeyedfish 16 -4 6 0 No Yes
#195 seng225 16 -3 6 0 No Yes
#196 jmrzx 16 -3 6 0 No Yes
#197 CrushMe35 16 -3 6 0 No Yes
#198 Athers1985 16 -2 6 0 No Yes
#199 sansom206 16 -1 6 0 No Yes
#200 thestone26 14 -3 5 1 No No
#201 Vinsanity 14 -3 5 1 No No
#202 eoj330 14 -3 5 1 No No
#203 Zachtgibson 14 -2 5 1 No No
#204 nhamilton07 14 -2 5 1 No No
#205 Modeness 14 -2 5 1 No No
#206 pruss25 14 -1 5 1 No No
#207 Hwsflanker 14 -1 5 1 No No
#208 zepp 14 -3 7 0 No No
#209 nolanhowes 14 -3 7 0 No No
#210 Twenty Miles 14 -3 7 0 No No
#211 ddrewniak90 14 -3 7 0 No No
#212 Shinkie1124 14 -2 7 0 No No
#213 Fatheroffive99 14 -2 7 0 No No
#214 StatueLeft 14 -2 7 0 No No
#215 EddieDean19 14 -2 7 0 No No
#216 TaylorGiancarlo 14 -2 7 0 No No
#217 dmb514 14 -2 7 0 No No
#218 TypclSituation 14 -2 7 0 No No
#219 CMKyanks 14 -1 7 0 No No
#220 dmbfanatic11 14 -1 7 0 No No
#221 rocha129 14 -1 7 0 No No
#222 dj3436 14 -1 7 0 No No
#223 SeekUp42 14 -1 7 0 No No
#224 trippinsammy 14 -1 7 0 No No
#225 Aiden Fraggos 14 -3 5 0 No Yes
#226 Andrew#34 14 -1 5 0 No Yes
#227 CapricornStar 12 -3 4 1 No No
#228 stuckonyou 12 -3 4 1 No No
#229 johnny3ft 12 -2 4 1 No No
#230 NJDMBFAN2001 12 -1 4 1 No No
#231 cglasgow 12 -4 6 0 No No
#232 pig34 12 -3 6 0 No No
#233 seboltjeremy 12 -3 6 0 No No
#234 boldm002 12 -3 6 0 No No
#235 Typical Times 12 -3 6 0 No No
#236 mab846 12 -3 6 0 No No
#237 bsevans24 12 -2 6 0 No No
#238 Jmc56 12 -2 6 0 No No
#239 dmbmichey 12 -2 6 0 No No
#240 Old_Dirt_Trevor 12 -2 6 0 No No
#241 SeanMH 12 -2 6 0 No No
#242 Rnl23spa23 12 -2 6 0 No No
#243 brittingham 12 -2 6 0 No No
#244 dlevine1133 12 -2 6 0 No No
#245 patobrien2022 12 -2 6 0 No No
#246 stillygoat 12 -2 6 0 No No
#247 Bharris7 12 -2 6 0 No No
#248 paulgivi 12 -2 6 0 No No
#249 BlueH2OBaboon 12 -2 6 0 No No
#250 tbesig 12 -2 6 0 No No
#251 Monicaniccole 12 -2 6 0 No No
#252 27amberrose 12 -2 6 0 No No
#253 Veryproudmonkey 12 -1 6 0 No No
#254 WhitJ43 12 -1 6 0 No No
#255 anawee 12 -1 6 0 No No
#256 fraggle5512 12 -1 6 0 No No
#257 TK1968 12 -1 6 0 No No
#258 Burd 12 0 6 0 No No
#259 dsneifeld 12 0 6 0 No No
#260 dmbpigg 12 0 6 0 No No
#261 raitch09 12 -3 4 0 No Yes
#262 Rat4life 12 -2 4 0 No Yes
#263 TinyFolio 12 -1 4 0 No Yes
#264 xtinainnj 12 -1 4 0 No Yes
#265 RJRabin 10 2 6 1 No No
#266 brihal4457 10 -3 3 1 No No
#267 crashedinto 10 -16 5 0 No No
#268 Ksbee 10 -3 5 0 No No
#269 LIOG14 10 -3 5 0 No No
#270 Sammip17 10 -3 5 0 No No
#271 Robaled 10 -3 5 0 No No
#272 DBBSP 10 -3 5 0 No No
#273 acstyle 10 -2 5 0 No No
#274 Sjb1118 10 -2 5 0 No No
#275 DDein 10 -2 5 0 No No
#276 Kant 10 -2 5 0 No No
#277 mhorton7219 10 -2 5 0 No No
#278 kmarry24 10 -2 5 0 No No
#279 kjd97 10 -2 5 0 No No
#280 zona728 10 -1 5 0 No No
#281 and 1 10 -1 5 0 No No
#282 Ckrey1182 10 -1 5 0 No No
#283 CheleLovesDMB 10 0 5 0 No No
#284 Dodobird0741 10 -1 3 0 No Yes
#285 AHPeck20 8 -3 2 1 No No
#286 wrightstrick14 8 -4 4 0 No No
#287 rledford08 8 -3 4 0 No No
#288 That Girl is Me 8 -3 4 0 No No
#289 1819dr 8 -3 4 0 No No
#290 dmb41fan2004 8 -3 4 0 No No
#291 tarbar123 8 -2 4 0 No No
#292 GrampsDSP 8 -2 4 0 No No
#293 cmv7 8 -2 4 0 No No
#294 brentbz28 8 -2 4 0 No No
#295 chronicpuffin 8 -2 4 0 No No
#296 htcmom 8 -2 4 0 No No
#297 bowa36 8 -1 4 0 No No
#298 arugile 8 0 4 0 No No
#299 davemr223 8 0 4 0 No No
#300 jlocch12 6 -1 1 1 No No
#301 keewestgrl 6 2 6 0 No No
#302 Dylanluv69 6 2 6 0 No No
#303 beba3139 6 -11 3 0 No No
#304 Jgrogg 6 -5 3 0 No No
#305 mollynomar 6 -5 3 0 No No
#306 Thatgirlisme41 6 -2 3 0 No No
#307 Jessherr981DMB 6 -1 3 0 No No
#308 MommyTab 5 1 4 0 No No
#309 Back@spac 4 2 5 0 No No
#310 DabbyDuck 4 -2 2 0 No No
#311 BrettC924 4 -2 2 0 No No
#312 J-Mo40 4 -2 2 0 No No
#313 clairebear1217 4 -2 2 0 No No
#314 AlpineJess 4 -2 2 0 No No
#315 Trogersb 4 -1 2 0 No No
#316 cryfreedom40 2 -3 1 0 No No
#317 ericsims 0 -22 0 0 No No
#318 DKX147992 0 -21 0 0 No No


   Want to hide all ads on Ants? Click here

   
LINKSABOUTMOBILESOCIAL
Home
Ants+
Tour Central
Search bar
RSS Feeds
About Us
Contact Us
The Ants Blog
Advertise on Ants
Privacy Policy
DMB Hub for iPhone
Ants' Twitter
DMBLive Twitter
Ants Facebook
Ants Instagram